Regulamin przyjęć na świetlicę

Nadrzędna kategoria: ROOT Utworzono: poniedziałek, 23 marzec 2015 Opublikowano: poniedziałek, 23 marzec 2015 Drukuj E-mail

Zasady przyjmowania

1. Kalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna
w skład, której wchodzi Dyrektor Szkoły, Kierownik świetlicy, nauczyciele – opiekunowie świetlicy

2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie Karty Zgłoszenia wypełnianego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

3. O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice dzieci uczęszczających do klas 1,2,3 oraz z klas IV,V, VI, gdy oczekują na dowóz.

4. Ogólna liczba miejsc, jak i ich podział na grupy wynikające z przepisów oraz arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

Kryteria naboru.

1. O przyjęciach do świetlicy decyduje liczba punktów przyznawana w następujących kryteriach:

a) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujący (5 pkt)

b) dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w trybie dziennym (4 pkt)

c) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje naukę w szkole (3 pkt)

d) dzieci, które rodzeństwo ma orzeczony stopień o niepełnosprawności oraz dziecko
z niepełnosprawnością lub przewlekła chorobą (2 pkt)

e) dzieci, których rodzice znajdują się opieką GOPSu i innych (1 pkt).

2. Punkty ulegają zsumowaniu.

 

Zadania Komisji Rekrutacyjnej.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów powołuje odrębnym zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną.

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,

b) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydatów,

c) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji,

d) ustalenie wyników postępowania,

e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

f) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata,

g) ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do świetlicy

3. Komisja Rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszeń do świetlicy,

4. Listy, o których mowa w punkcie 2g podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia na świetlicę.

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych na świetlicę jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Procedury odwoławcze.

1. Rodzic dziecka (opiekun prawny), którego dziecko nie zostało przyjęte na świetlice może złożyć odwołanie.
2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się pisemnie do Dyrektora Szkoły nie później niż w terminie 7 dni od daty publikacji listy przyjętych.
3. W przypadku odwołania z uwagi na szczególna sytuacje rodzica lub dziecka podaje opis sytuacji.
4. Odwołanie bez uzasadnienie nie będzie rozpatrywane.
5. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Decyzja Dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.
7. Dziecko może być wpisane na listę rezerwową i w razie wolnego miejsca rodzic zostanie poinformowany o tym fakcie.

 


Pobierz:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Oświadczenie o samodzielnym wyjściu

Odsłony: 12532

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.home.pl

Losowe zdjęcia

48A
Click!

 

  

 Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.